Zapraszamy do uczestnictwa w Regionalnym Forum Eksperckim…

Zachęcamy Państwa do udziału w organizowanym przez Pheno Horizon we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalnym Forum Eksperckim „Partycypacja społeczna w działaniach planistycznych i strategicznych – utrata kontroli przez władze czy urealnienie działań?”, którego celem jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń związanych z zagadnieniami kształtowania przestrzeni na obszarze województwa łódzkiego.

Forum odbędzie się we wtorek 9 lutego br. w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi.

Zaproszenie kierowane jest do reprezentantów samorządów województwa łódzkiego odpowiedzialnych za rozwój strategiczny i kształtowanie relacji przestrzennych. Gośćmi będą praktycy tematu oraz osoby zaangażowane w procesy planistyczne od strony instytucjonalnej.

Podczas pierwszej edycji podejmiemy próbę rozwiania wątpliwości, jakie wynikają z nowych regulacji prawnych oraz wspólnie zastanowimy się jak i przy użyciu, jakich narzędzi warto pracować, aby efektem była poprawa ładu przestrzennego obszarów naszego województwa.

Eksperci podzielą się swoimi opiniami na temat aktualnego stanu wiedzy dotyczącej wdrażania Ustawy z dnia 9 października o rewitalizacji oraz tzw. Ustawy Krajobrazowej (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu) ze szczególnym naciskiem na procesy konsultacji społecznych oraz użycie narzędzi internetowych i interaktywnych – zgodnie z wymogami ustawowymi.
PROGRAM REGIONALNEGO FORUM EKSPERCKIEGO

Możliwości wykorzystania Geoportalu Województwa Łódzkiego do promocji ofert inwestycyjnych wokół trasy ekspresowej S8 i nie tylko …

W dniu 02 lutego 2016 r. w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi, przy ul. Narutowicza 34 odbyły się warsztaty eksperckie dla pracowników samorządów w związku z realizacją projektu pn ”Wykorzystanie potencjału drogi ekspresowej S8 dla rozwoju społeczno – gospodarczego województwa łódzkiego”.

W spotkaniu prowadzonym przez przedstawicieli ŁARR S.A. oraz firmy Pheno Horizon uczestniczyli również przedstawiciele Departamentu Geodezji i Kartografii UMWŁ, przez których zostały zaprezentowane możliwości tworzenia i utrzymania w aktualności bazy ofert inwestycyjnych w aplikacji mapowej Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl – Portal inwestora).

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją o Geoportalu WŁ wykorzystaną podczas warsztatów.

pobierz prezentację cz 1.

pobierz prezentację cz 2.

s8

s8_2s8_1 s8_3

Spotkanie informacyjne nt. wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

W dniach 6-7 listopada 2015 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyło się spotkanie informacyjne dla kadry zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz jednostek współpracujących na temat podsumowania wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz wpływu programu na rozwój regionu łódzkiego przez pryzmat realizacji projektów własnych Samorządu Województwa Łódzkiego.

Na spotkaniu omówiono również problematykę wdrażania RPO WŁ na lata 2014-2020.

Pobierz prezentację

Spotkanie w sprawie baz dla trasy S8

W dniu 29.10.2015 r. w siedzibie Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Departamentu ds. Przedsiębiorczości (Wydział – Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera), Departamentu Geodezji i Kartografii, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego położonych w bliskim sąsiedztwie trasy ekspresowej S8 – pracownicy Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli oraz przedstawiciele Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Podczas spotkania umówiono możliwości współpracy przy tworzeniu oraz aktualizacji bazy terenów inwestycyjnych, ich publikacji w aplikacji mapowej Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl).

Nowe mapy topograficzne w skali 1:10 000

Informujemy, iż do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego włączone zostały nowe mapy topograficzne obejmujące następujące obszary miejskie: Łódź, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Sieradz, Zduńską Wolę, Bełchatów, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Łowicz. Mapy udostępniane są w postaci kolorowych wydruków i rastrów.

Aktualny zasięg map z lat 2014 – 2015:

mapy_topo102015

Seminarium SGP – Zmiany w przepisach prawa dotyczące geodezji i kartografii

W dniach 22 – 24 października 2015 r. Zarząd Oddziału w Łodzi Stowarzyszenia Geodetów Polskich zorganizował seminarium poświęcone zmianom w przepisach prawa dotyczących geodezji i kartografii. W seminarium udział wzięli przedstawiciele administracji i wykonawstwa geodezyjnego.

seminarium24102015

Podczas seminarium zaprezentowane zostały tematy:
•    Fizyka, metafizyka i modele w geodezji – Profesor Zdzisław Adamczewski
•    Postępowania dyscyplinarne w sprawach odpowiedzialności zawodowej geodetów i kartografów. Mirosław Szelerski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
•    Wykorzystanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w działaniach i promocji administracji publicznej. Tadeusz Kośka – Politechnika Łódzka
•    Geodezja w inwestycyjnym procesie budowlanym w aspekcie aktualnych
uwarunkowań prawnych i technicznych. Wiesław Pawłowski – Profesor Politechniki Łódzkiej.
•    Zadania realizowane w Departamencie Geodezji i Kartografii Urzędu
Marszałkowskiego w latach 2013 – 2015, na przykładzie Bazy Danych Obiektów
Topograficznych (BDOT10k) i map topograficznych w skali 1:10 000 oraz Bazy
Adresowej Województwa Łódzkiego.
Aleksander Bielicki – Geodeta Województwa Łódzkiego
Andrzej Dziubiński – Naczelnik Wydziału Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Prezentacja do pobrania ->

•    Wykonywanie prac właścicielskich w stosunku do wód i gospodarowanie gruntami pokrytymi powierzchniowymi wodami płynącymi, związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych i cywilno-prawnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo Wodne. Joanna Dziubińska – Specjalista w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Łodzi.
•    Doświadczenia Łódzkiego Ośrodka Geodezji:
– w budowaniu baz danych w aspekcie procesów inwestycyjnych,
– w prowadzeniu baz EGiB, GESUT, BDOT500 i BDOSG
na przestrzeni roku od nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Jan Schnerch – Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Zapraszamy do odwiedzin nowopowstałego Portalu Gospodarowania Ziemią

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko pojętej przestrzeni rolniczej do odwiedzin nowopowstałego Portalu Gospodarowania Ziemią.

Nasz portal stworzony został w oparciu o dane dostarczone przez starostów powiatowych / prezydentów miast – w ramach powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, na podstawie §§ 75 i 76 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Portal Gospodarowania Ziemią pozwala nam dostrzec strukturę użytkowania gruntów w roku 2002 i 2015. Na czterech podwarstwach możemy prześledzić udział procentowy:

 • użytków rolnych,
 • gruntów leśnych,
 • gruntów zabudowanych i zurbanizowanych,
 • guntów pod wodami

w stosunku do powierzchni jednostki ewidencyjnej.

modul_roln1

W dalszym etapie rozbudowy Portalu Gospodarowania Ziemią zostanie zaprezentowana struktura władania gruntami w latach 2002 i 2015. Podwarstwy, będącego w przygotowaniu modułu, pozwolą na prezentację udziału procentowego gruntów, będących własnością:

 • Skarbu Państwa
 • Gmin,
 • Samorządowych osób prawnych,
 • Osób fizycznych,
 • Spółdzielni
 • Kościołów
 • Wspólnot gruntowych,
 • Powiatów,
 • Województw,
 • Spółek prawa handlowego i innych.

W kolejnym etapie rozbudowy modułu rolniczego planujemy stworzyć warstwy dotyczące scaleń gruntów oraz rozbudować warstwy istniejące o kolejne nowe informacje.

Zapraszamy do odwiedzin Portalu Gospodarowania Ziemią.

 

2 lata Geoportalu Województwa Łódzkiego www.geoportal.lodzkie.pl

2lataGWL_1

Z końcem września 2015 r. minęłydwa lata od uruchomienia Geoportalu Województwa Łódzkiego (GWŁ). To dobry czas na podsumowanie dotychczasowej działalności i odpowiedź na pytania: czy są użytkownicy; czy GWŁ „nie stoi w miejscu”; co dalej?

Dwa lata funkcjonowania to stały trend rosnącej popularności Geoportalu. Ilość zapytań do serwisów mapowych osiąga 3 000 000 w skali miesiąca, natomiast liczba logowań w ostatnim czasie przekroczyła 19 000 miesięcznie.

2lataGWL_22lataGWL_3

Rosnąca popularność serwisu to wynik m.in.: rozpowszechnienia informacji o Geoportalu WŁ, ale również stałej i systematycznej rozbudowy zawartości tematycznej. Aktualnie każdy z użytkowników może przeglądać mapy w 14 różnych portalach tematycznych składających się na Geoportal Województwa Łódzkiego. W momencie uruchomienia w 2013 roku modułów było 8. Aktualna lista modułów tematycznych:
•    Portal województwa
•    Portal obiektów użyteczności publicznej
•    Portal inwestora
•    Społeczeństwo obywatelskie
•    Ortofotomapa
•    Portal łowiectwa
•    Portal map glebowo-rolniczych i geologicznych
•    Portal udostępniania map
•    Polityka społeczna
•    Dotacje
•    Programy ochrony powietrza
•    Mapy historyczne Województwa Łódzkiego
•    Baza Adresowa Województwa Łódzkiego
•    Komunikacja – Łódzka Kolej Aglomeracyjna.

Oprócz rozbudowy o nowe mapy i informacje równie ważne jest utrzymywanie danych już opublikowanych w GWŁ w aktualności. Cyklicznej lub bieżącej aktualizacji podlegają m.in.: Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), działki ewidencyjne, numery adresowe i wiele innych. 2 lata funkcjonowania to także nowe funkcjonalności aplikacji mapowej.Przykłady nowych możliwości to np. wersja mobilna Geoportalu WŁ dostępna pod nazwą Baza Adresowa Województwa Łódzkiego oraz funkcja „osadzania” dowolnie skonfigurowanej mapy na własnej stronie internetowej. Kolejne nowe możliwości będą pojawiać się sukcesywnie w najbliższym roku.

Systematycznie zwiększa się również liczba współpracujących instytucji, które publikują dane w Geoportalu lub korzystają z usług sieciowych . Są to, m.in. liczne urzędy gmin publikujące głównie numery adresowe budynków a także oferty terenów inwestycyjnych, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, RCPS, COP, Departamenty Urzędu Marszałkowskiego. Dla pracowników tych instytucji zorganizowane zostały cykliczne, odbywające się 2 razy w roku szkolenia.

Popularyzacja Geoportalu WŁ wpisuje się w trend odchodzenia przez użytkowników od korzystania z map w postaci papierowej na rzecz map dostępnych on-line w Geoportalu, co znajduje odzwierciedlenie w mniejszej ilości sprzedawanych klasycznych map.

Zapraszamy do korzystania z GWŁ. Już wkrótce 2 nowe moduły tematyczne. Więcej informacji zawsze na stronie www.rsip.lodzkie.pl w zakładce Geoportal Województwa Łódzkiego oraz na Facebooku.

Geoportal Województwa Łódzkiego jest produktem projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego zrealizowanego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego.