Narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Łódzkiego 2015

 

W dniach 9-10 lipca 2015r. odbyła się w Sieradzu (ośrodek na „Półboru” ul. Stawiszcze 39a,98-200 Sieradz) narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Łódzkiego dotycząca powołania Celowego Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Zostały przedstawione możliwości wykorzystania, przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na działania dotyczące zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

Zapoznano się z informacjami na temat możliwości finansowania modernizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a tym samym zwiększenia dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno- komunikacyjnych. Zwrócono uwagę na zadania, dla których mogą zostać wykorzystane środki Unii Europejskiej, m.in. na: bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500), bazę danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazę danych ewidencji gruntów i budynków (EGiL). Byłyby to główne zadania realizowane przez Celowy Związek Powiatów Województwa Łódzkiego.

sgik

Wektorowa mapa glebowo-rolicza w Geoportalu Województwa Łódzkiego pokrywa 4 nowe powiaty

 

Do wektorowej warstwy „Mapy glebowo – rolnicze” w Portalu map glebowo-rolniczych i geologicznych dołożono nowe powiaty: brzeziński, pajęczański, radomszczański oraz rawski.

Oprócz wektorowej warstwy „Mapy glebowo – rolnicze” w ww. Portalu znajduje się warstwa „Mapy glebowo-rolnicze – raster”, która pokrywa całe województwo łódzkie.

Portal map glebowo-rolniczych i geologicznych zawiera informacje o kompleksach przydatności rolniczej gleb, typach gleb oraz składzie mechanicznym na poszczególnych poziomach głębokości.

Uzupełnienie warstwy wektorowej mapy glebowo – rolniczej o nowe powiaty:

glebowe_2

Widok pokrycia wektorową mapą glebowo – rolniczą w Geoportalu:

glebowe_3

Nowe mapy w portalu historycznym

 

Zapraszamy do zapoznania się z modułem historycznym w Geoportalu Województwa Łódzkiego. Został on wzbogacony o mapy  województw: kaliskiego z roku 1827, mazowieckiego z roku 1826 oraz sandomierskiego z roku 1827. Stanowią one część większego opracowania – Atlasu Królestwa Polskiego autorstwa Juliusza Colberga.

Przedmiotowe mapy, oprócz bogato przedstawionej treści, zawierają również  statystyki w języku polskim i francuskim. Kolorami zaznaczono granice obwodów, powiatów i dekanatów. Na uwagę zasługują opisy, np.:

„Mappa jeneralna Woiewództwa KALISKIEGO ułożona według naylepszych źródeł przez JULIUSZA COLBERG”.

„Mappa ta zawiera wszystkie wsie maiące 20 lub więcey domów, a tam gdzie mieysce pozwoliło mnieysze”.

Autor – Juliusz Krzysztof Kolberg (1776 – 1831) – polski kartograf i geodeta pochodzenia niemieckiego.

 

bezpośredni link do map w serwisie geoportal.lodzkie.pl

mazowieckie_ok

Mapy opublikowano dzięki uprzejmości Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Geoportal Województwa Łódzkiego już na Facebooku!

 

Zapraszamy na stronę Geoportalu Województwa Łódzkiego na Facebooku. Będziemy informować o nowościach w geoportalu – umieszczeniu nowych serwisów (map), nowych funkcjonalności. Pokażemy funkcje takie jak dodawanie serwisów WMS/WMTS, szkicowanie i umieszczanie opisów na kompozycji mapowej, tworzenie wydruków (również ze szkicami), wczytywanie punktów z plików, wczytywanie plików KML, a także wykonywanie multiselekcji i analiz czy generowanie raportów.
Polubcie nas na  Facebooku i zamieszczajcie opinie o geoportalu.
Zapraszamy

Konferencja „Wykorzystanie przestrzennych baz danych do wspomagania procesu zarządzania Miastem”

 

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się konferencja pt.: „Wykorzystanie przestrzennych baz danych do wspomagania procesu zarządzania Miastem” objęta współpatronatem Prezydenta Miasta Łodzi, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Związku Miast Polskich.

W ramach konferencji referat wygłosili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Pobierz prezentacje

Więcej informacji i materiały do pobrania na stronie Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Oferty ŁSSE w Geoportalu Województwa Łódzkiego

W Portalu inwestora pojawił się nowy serwis „Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – tereny” prezentujący położenie ofert objętych statusem ŁSSE.

Oferty można znaleźć za pomocą narzędzia „Wyszukiwanie ofert LSSE” dostępnego z menu Wyszukiwania. Serwis prezentuje 2 grupy terenów: wolne i zainwestowane.

1a

Za pomocą narzędzia Identyfikacja można uzyskać dostęp do pełnej informacji o ofertach opublikowanej na stronach Spółki.

3a

4a

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego oraz do współpracy w ramach publikacji informacji przestrzennych związanych z regionem łódzkim (mail: geoportal@lodzkie.pl).

Zapraszamy do korzystania z narzędzia Osadzenie mapy dostępnego w Geoportalu Województwa Łódzkiego

 

Narzędzie pozwala na umieszczenie na własnej stronie internetowej okna z fragmentem mapy pochodzącym z aplikacji mapowej Geoportalu WŁ wraz z markerem (pinezką) i okienkiem informacyjnym z dowolną treścią.

osadzanie_mapy

W celu wygenerowania kodu html należy posłużyć się narzędziem Osadzenie mapy dostępnym w Geoportalu WŁ z Menu Plik.
Więcej informacji o użyciu narzędzia Osadzenie mapy dostępne jest w krótkiej, przystępnej instrukcji opublikowanej na stronie internetowej www.rsip.lodzkie.pl.
Korzystanie z narzędzia jest bezpłatne.

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego oraz do współpracy w ramach publikacji informacji przestrzennych związanych z regionem łódzkim (mail: geoportal@lodzkie.pl).

Nowy portal tematyczny w Geoportalu Województwa Łódzkiego

 

Na podstawie danych pochodzących z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego) został opublikowany w Geoportalu WŁ nowy portal tematyczny “Dotacje”. Na warstwie „Podmioty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach III Osi RPO WŁ 2007-2013” (Wdrażanie III Osi Priorytetowej – Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość) prezentowane są informacje o Beneficjentach zawierające m.in. nazwę podmiotu, tytuł projektu oraz wartość dotacji.

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego oraz do współpracy w ramach publikacji informacji przestrzennych związanych z regionem łódzkim.

Aktualizacja warstwy w Geoportalu Województwa Łódzkiego

 

We współpracy z Departamentem Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zostały zaktualizowane dane prezentowane w portalu Programy ochrony powietrza.

Aktualizacja objęła informacje na temat programów ochrony powietrza dla strefy łódzkiej:

  • w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10,
  • w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego, a także programów ochrony powietrza.

Aktualizacja wynikała ze zmiany programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz uchwalenia planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego  oraz do współpracy w ramach publikacji informacji przestrzennych związanych z regionem łódzkim.

programy-ochrony-powietrza2

 

Aktualizacja map topograficznych dla skali 1:10 000 w Geoportalu Województwa Łódzkiego

 

Dla obszaru całego regionu łódzkiego, we wszystkich portalach tematycznych Geoportalu Województwa Łódzkiego zostały zaktualizowane warstwy: Mapa topograficzna 1:10 000 oraz Wybrane obiekty z BDOT. Dane które są prezentowane na tych warstwach pochodzą z najnowszej wersji Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla skali 1:10 000 (BDOT10k).

Ponadto warstwa Mapa topograficzna 1:10 000 została wystawiona za pomocą usługi sieciowej WMTS dostępnej pod adresem: http://geoportal.lodzkie.pl/gprest/wmts/UMWL_BDOT10k

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami podłączania zbiorów wystawionych za pomocą usług sieciowych z systemu mi.in. Geoportalu WŁ pod adresem:

http://www.rsip.lodzkie.pl/index.php/rsip-2/serwisy-map/geoportal-wojewodztwa-lodzkiego

Zbiory Bazy Danych Obiektów Topograficznych w skali 1: 10 000 oraz jej opracowania kartograficzne w postaci arkuszy mapy topograficznej można pozyskać z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.07_wms_wmts_n3