2 lata Geoportalu Województwa Łódzkiego www.geoportal.lodzkie.pl

2lataGWL_1

Z końcem września 2015 r. minęłydwa lata od uruchomienia Geoportalu Województwa Łódzkiego (GWŁ). To dobry czas na podsumowanie dotychczasowej działalności i odpowiedź na pytania: czy są użytkownicy; czy GWŁ „nie stoi w miejscu”; co dalej?

Dwa lata funkcjonowania to stały trend rosnącej popularności Geoportalu. Ilość zapytań do serwisów mapowych osiąga 3 000 000 w skali miesiąca, natomiast liczba logowań w ostatnim czasie przekroczyła 19 000 miesięcznie.

2lataGWL_22lataGWL_3

Rosnąca popularność serwisu to wynik m.in.: rozpowszechnienia informacji o Geoportalu WŁ, ale również stałej i systematycznej rozbudowy zawartości tematycznej. Aktualnie każdy z użytkowników może przeglądać mapy w 14 różnych portalach tematycznych składających się na Geoportal Województwa Łódzkiego. W momencie uruchomienia w 2013 roku modułów było 8. Aktualna lista modułów tematycznych:
•    Portal województwa
•    Portal obiektów użyteczności publicznej
•    Portal inwestora
•    Społeczeństwo obywatelskie
•    Ortofotomapa
•    Portal łowiectwa
•    Portal map glebowo-rolniczych i geologicznych
•    Portal udostępniania map
•    Polityka społeczna
•    Dotacje
•    Programy ochrony powietrza
•    Mapy historyczne Województwa Łódzkiego
•    Baza Adresowa Województwa Łódzkiego
•    Komunikacja – Łódzka Kolej Aglomeracyjna.

Oprócz rozbudowy o nowe mapy i informacje równie ważne jest utrzymywanie danych już opublikowanych w GWŁ w aktualności. Cyklicznej lub bieżącej aktualizacji podlegają m.in.: Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), działki ewidencyjne, numery adresowe i wiele innych. 2 lata funkcjonowania to także nowe funkcjonalności aplikacji mapowej.Przykłady nowych możliwości to np. wersja mobilna Geoportalu WŁ dostępna pod nazwą Baza Adresowa Województwa Łódzkiego oraz funkcja „osadzania” dowolnie skonfigurowanej mapy na własnej stronie internetowej. Kolejne nowe możliwości będą pojawiać się sukcesywnie w najbliższym roku.

Systematycznie zwiększa się również liczba współpracujących instytucji, które publikują dane w Geoportalu lub korzystają z usług sieciowych . Są to, m.in. liczne urzędy gmin publikujące głównie numery adresowe budynków a także oferty terenów inwestycyjnych, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, RCPS, COP, Departamenty Urzędu Marszałkowskiego. Dla pracowników tych instytucji zorganizowane zostały cykliczne, odbywające się 2 razy w roku szkolenia.

Popularyzacja Geoportalu WŁ wpisuje się w trend odchodzenia przez użytkowników od korzystania z map w postaci papierowej na rzecz map dostępnych on-line w Geoportalu, co znajduje odzwierciedlenie w mniejszej ilości sprzedawanych klasycznych map.

Zapraszamy do korzystania z GWŁ. Już wkrótce 2 nowe moduły tematyczne. Więcej informacji zawsze na stronie www.rsip.lodzkie.pl w zakładce Geoportal Województwa Łódzkiego oraz na Facebooku.

Geoportal Województwa Łódzkiego jest produktem projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego zrealizowanego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego.

Trasy i dworce Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w Geoportalu Województwa Łódzkiego

Zapraszamy do korzystania z nowego portalu tematycznego “Komunikacja – Łódzka Kolej Aglomeracyjna”, w którym można na tle interaktywnej mapy naszego regionu poznać zasięg działania Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) i nie tylko. Prezentowane są tam linie i dworce kolejowe ŁKA, strefy Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego; przy użyciu narzędzia Identyfikacja użytkownik może pozyskać dodatkową, opisową informację o liniach, dworcach oraz strefach.

Ponadto w portalu przedstawiono sieć drogową z wyeksponowaniem funkcjonujących autostrad, autostrady w budowie, płatnego odcinka autostrady z towarzyszącymi jej Punktami poboru opłat i Miejscami obsługi podróżnych czy dróg ekspresowych.

Portal komunikacyjny prezentuje sieć kolejową, drogową, kolejowy i autobusowy publiczny transport zbiorowy, ale również warstwę z punktami użyteczności publicznej w skład, których wchodzą m.in. obiekty administracji publicznej (urzędy gmin, sądy, prokuratury, urzędy skarbowe), jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej, jednostki policji i staży miejskiej, szpitale, podstawowa opieka zdrowotna, obiekty związane z oświatą i nauką, kulturą, sportem, świątynie czy obiekty handlowe. Prezentacja na jednej interaktywnej mapie informacji z zakresu komunikacji i obiektów użyteczności publicznej w znaczący sposób może przyspieszyć wyszukiwanie przez użytkowników informacji o położeniu celu podróży.

Informacje publikowane w Portalu pozyskane są na podstawie współpracy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną.

Zachęcamy do korzystania.

lka1 lka2 lka3

Nowinki w geodezji – Konferencja i targi INTERGEO 2015

W odpowiedzi na zaproszenie partnera regionalnego województwa łódzkiego niemieckiego Landu Badenia Wirtembergia – przedstawiciel naszego urzędu uczestniczył w konferencji INTERGEO 2015 w Stuttgarcie oraz towarzyszącym jej targom geodezyjnym (15-16.09.2015 r.).

Konferencja i targi INTERGEO to najważniejsze międzynarodowe wydarzenia z dziedziny geodezji. Podczas konferencji prezentowane były rozwiązania oraz plany na przyszłość w zakresie geodezji, geoinformacji i geomatyki.

Wskazywano również na problemy pojawiające się podczas obsługi dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych przestrzennych (Big Data). Prezentacje podczas konferencji były omawiane przez przedstawicieli niemieckich instytucji związanych z geodezją, przedstawicieli najbardziej liczących się w branży geodezyjnej firm komercyjnych oraz przedstawicieli środowisk akademickich. Konferencji towarzyszyły targi, w których uczestniczyło ponad 500 wystawców z całego świata, w tym kilka firm z Polski.  Firmy geodezyjne wystawiały swoje produkty, wśród których znalazły się teledetekcyjne bezzałogowe maszyny latające, skanery laserowe, mobilne systemy kartowania, urządzenia do fotogrametrii naziemnej, mobilne systemy kartowania wnętrz budynków, sprzęt geodezyjny, oprogramowanie do edycji danych, wykonywania analiz. Wiele produktów było testowanych podczas pokazów na wolnym powietrzu oraz halach wystawienniczych.

Z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego bardzo interesujące okazały się prezentacje niemieckich instytucji związanych z geodezją, np. Federalnej Agencji Kartografii i Geodezji, Niemieckiego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Urzędu Miasta Stuttgart. Instytucje te podobnie jak nasz urząd udostępniają w Internecie mapy za pomocą aplikacji mapowych oraz uczestniczą w pracach wynikających z zapisów Dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Podczas uczestnictwa w wydarzeniu INTERGEO 2015 została poszerzona wiedza związana z rozwiązaniami w dziedzinie geodezji i geoinformacji funkcjonującymi poza granicami Polski, zostały nawiązane kontakty z przedstawicielami wielu instytucji i firm, które mogą zostać wykorzystane w przyszłości.

3_INTERGEO4_INTERGEO10_INTERGEOZobacz więcej zdjęć na Facebooku Geoportalu Województwa Łódzkiego.

Narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Łódzkiego 2015

 

W dniach 9-10 lipca 2015r. odbyła się w Sieradzu (ośrodek na „Półboru” ul. Stawiszcze 39a,98-200 Sieradz) narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Łódzkiego dotycząca powołania Celowego Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Zostały przedstawione możliwości wykorzystania, przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na działania dotyczące zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

Zapoznano się z informacjami na temat możliwości finansowania modernizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a tym samym zwiększenia dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno- komunikacyjnych. Zwrócono uwagę na zadania, dla których mogą zostać wykorzystane środki Unii Europejskiej, m.in. na: bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500), bazę danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazę danych ewidencji gruntów i budynków (EGiL). Byłyby to główne zadania realizowane przez Celowy Związek Powiatów Województwa Łódzkiego.

sgik

Wektorowa mapa glebowo-rolicza w Geoportalu Województwa Łódzkiego pokrywa 4 nowe powiaty

 

Do wektorowej warstwy „Mapy glebowo – rolnicze” w Portalu map glebowo-rolniczych i geologicznych dołożono nowe powiaty: brzeziński, pajęczański, radomszczański oraz rawski.

Oprócz wektorowej warstwy „Mapy glebowo – rolnicze” w ww. Portalu znajduje się warstwa „Mapy glebowo-rolnicze – raster”, która pokrywa całe województwo łódzkie.

Portal map glebowo-rolniczych i geologicznych zawiera informacje o kompleksach przydatności rolniczej gleb, typach gleb oraz składzie mechanicznym na poszczególnych poziomach głębokości.

Uzupełnienie warstwy wektorowej mapy glebowo – rolniczej o nowe powiaty:

glebowe_2

Widok pokrycia wektorową mapą glebowo – rolniczą w Geoportalu:

glebowe_3

Nowe mapy w portalu historycznym

 

Zapraszamy do zapoznania się z modułem historycznym w Geoportalu Województwa Łódzkiego. Został on wzbogacony o mapy  województw: kaliskiego z roku 1827, mazowieckiego z roku 1826 oraz sandomierskiego z roku 1827. Stanowią one część większego opracowania – Atlasu Królestwa Polskiego autorstwa Juliusza Colberga.

Przedmiotowe mapy, oprócz bogato przedstawionej treści, zawierają również  statystyki w języku polskim i francuskim. Kolorami zaznaczono granice obwodów, powiatów i dekanatów. Na uwagę zasługują opisy, np.:

„Mappa jeneralna Woiewództwa KALISKIEGO ułożona według naylepszych źródeł przez JULIUSZA COLBERG”.

„Mappa ta zawiera wszystkie wsie maiące 20 lub więcey domów, a tam gdzie mieysce pozwoliło mnieysze”.

Autor – Juliusz Krzysztof Kolberg (1776 – 1831) – polski kartograf i geodeta pochodzenia niemieckiego.

 

bezpośredni link do map w serwisie geoportal.lodzkie.pl

mazowieckie_ok

Mapy opublikowano dzięki uprzejmości Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Geoportal Województwa Łódzkiego już na Facebooku!

 

Zapraszamy na stronę Geoportalu Województwa Łódzkiego na Facebooku. Będziemy informować o nowościach w geoportalu – umieszczeniu nowych serwisów (map), nowych funkcjonalności. Pokażemy funkcje takie jak dodawanie serwisów WMS/WMTS, szkicowanie i umieszczanie opisów na kompozycji mapowej, tworzenie wydruków (również ze szkicami), wczytywanie punktów z plików, wczytywanie plików KML, a także wykonywanie multiselekcji i analiz czy generowanie raportów.
Polubcie nas na  Facebooku i zamieszczajcie opinie o geoportalu.
Zapraszamy

Konferencja „Wykorzystanie przestrzennych baz danych do wspomagania procesu zarządzania Miastem”

 

W dniu 24 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się konferencja pt.: „Wykorzystanie przestrzennych baz danych do wspomagania procesu zarządzania Miastem” objęta współpatronatem Prezydenta Miasta Łodzi, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Związku Miast Polskich.

W ramach konferencji referat wygłosili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Pobierz prezentacje

Więcej informacji i materiały do pobrania na stronie Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Oferty ŁSSE w Geoportalu Województwa Łódzkiego

W Portalu inwestora pojawił się nowy serwis „Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – tereny” prezentujący położenie ofert objętych statusem ŁSSE.

Oferty można znaleźć za pomocą narzędzia „Wyszukiwanie ofert LSSE” dostępnego z menu Wyszukiwania. Serwis prezentuje 2 grupy terenów: wolne i zainwestowane.

1a

Za pomocą narzędzia Identyfikacja można uzyskać dostęp do pełnej informacji o ofertach opublikowanej na stronach Spółki.

3a

4a

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego oraz do współpracy w ramach publikacji informacji przestrzennych związanych z regionem łódzkim (mail: geoportal@lodzkie.pl).

Zapraszamy do korzystania z narzędzia Osadzenie mapy dostępnego w Geoportalu Województwa Łódzkiego

 

Narzędzie pozwala na umieszczenie na własnej stronie internetowej okna z fragmentem mapy pochodzącym z aplikacji mapowej Geoportalu WŁ wraz z markerem (pinezką) i okienkiem informacyjnym z dowolną treścią.

osadzanie_mapy

W celu wygenerowania kodu html należy posłużyć się narzędziem Osadzenie mapy dostępnym w Geoportalu WŁ z Menu Plik.
Więcej informacji o użyciu narzędzia Osadzenie mapy dostępne jest w krótkiej, przystępnej instrukcji opublikowanej na stronie internetowej www.rsip.lodzkie.pl.
Korzystanie z narzędzia jest bezpłatne.

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego oraz do współpracy w ramach publikacji informacji przestrzennych związanych z regionem łódzkim (mail: geoportal@lodzkie.pl).