Spotkanie informacyjne nt. wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

W dniach 6-7 listopada 2015 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyło się spotkanie informacyjne dla kadry zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz jednostek współpracujących na temat podsumowania wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz wpływu programu na rozwój regionu łódzkiego przez pryzmat realizacji projektów własnych Samorządu Województwa Łódzkiego.

Na spotkaniu omówiono również problematykę wdrażania RPO WŁ na lata 2014-2020.

Pobierz prezentację

Spotkanie w sprawie baz dla trasy S8

W dniu 29.10.2015 r. w siedzibie Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Departamentu ds. Przedsiębiorczości (Wydział – Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera), Departamentu Geodezji i Kartografii, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego położonych w bliskim sąsiedztwie trasy ekspresowej S8 – pracownicy Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli oraz przedstawiciele Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Podczas spotkania umówiono możliwości współpracy przy tworzeniu oraz aktualizacji bazy terenów inwestycyjnych, ich publikacji w aplikacji mapowej Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl).

Nowe mapy topograficzne w skali 1:10 000

Informujemy, iż do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego włączone zostały nowe mapy topograficzne obejmujące następujące obszary miejskie: Łódź, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Sieradz, Zduńską Wolę, Bełchatów, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Łowicz. Mapy udostępniane są w postaci kolorowych wydruków i rastrów.

Aktualny zasięg map z lat 2014 – 2015:

mapy_topo102015

Seminarium SGP – Zmiany w przepisach prawa dotyczące geodezji i kartografii

W dniach 22 – 24 października 2015 r. Zarząd Oddziału w Łodzi Stowarzyszenia Geodetów Polskich zorganizował seminarium poświęcone zmianom w przepisach prawa dotyczących geodezji i kartografii. W seminarium udział wzięli przedstawiciele administracji i wykonawstwa geodezyjnego.

seminarium24102015

Podczas seminarium zaprezentowane zostały tematy:
•    Fizyka, metafizyka i modele w geodezji – Profesor Zdzisław Adamczewski
•    Postępowania dyscyplinarne w sprawach odpowiedzialności zawodowej geodetów i kartografów. Mirosław Szelerski – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
•    Wykorzystanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w działaniach i promocji administracji publicznej. Tadeusz Kośka – Politechnika Łódzka
•    Geodezja w inwestycyjnym procesie budowlanym w aspekcie aktualnych
uwarunkowań prawnych i technicznych. Wiesław Pawłowski – Profesor Politechniki Łódzkiej.
•    Zadania realizowane w Departamencie Geodezji i Kartografii Urzędu
Marszałkowskiego w latach 2013 – 2015, na przykładzie Bazy Danych Obiektów
Topograficznych (BDOT10k) i map topograficznych w skali 1:10 000 oraz Bazy
Adresowej Województwa Łódzkiego.
Aleksander Bielicki – Geodeta Województwa Łódzkiego
Andrzej Dziubiński – Naczelnik Wydziału Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Prezentacja do pobrania ->

•    Wykonywanie prac właścicielskich w stosunku do wód i gospodarowanie gruntami pokrytymi powierzchniowymi wodami płynącymi, związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych i cywilno-prawnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo Wodne. Joanna Dziubińska – Specjalista w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Łodzi.
•    Doświadczenia Łódzkiego Ośrodka Geodezji:
– w budowaniu baz danych w aspekcie procesów inwestycyjnych,
– w prowadzeniu baz EGiB, GESUT, BDOT500 i BDOSG
na przestrzeni roku od nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Jan Schnerch – Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Zapraszamy do odwiedzin nowopowstałego Portalu Gospodarowania Ziemią

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko pojętej przestrzeni rolniczej do odwiedzin nowopowstałego Portalu Gospodarowania Ziemią.

Nasz portal stworzony został w oparciu o dane dostarczone przez starostów powiatowych / prezydentów miast – w ramach powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, na podstawie §§ 75 i 76 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Portal Gospodarowania Ziemią pozwala nam dostrzec strukturę użytkowania gruntów w roku 2002 i 2015. Na czterech podwarstwach możemy prześledzić udział procentowy:

 • użytków rolnych,
 • gruntów leśnych,
 • gruntów zabudowanych i zurbanizowanych,
 • guntów pod wodami

w stosunku do powierzchni jednostki ewidencyjnej.

modul_roln1

W dalszym etapie rozbudowy Portalu Gospodarowania Ziemią zostanie zaprezentowana struktura władania gruntami w latach 2002 i 2015. Podwarstwy, będącego w przygotowaniu modułu, pozwolą na prezentację udziału procentowego gruntów, będących własnością:

 • Skarbu Państwa
 • Gmin,
 • Samorządowych osób prawnych,
 • Osób fizycznych,
 • Spółdzielni
 • Kościołów
 • Wspólnot gruntowych,
 • Powiatów,
 • Województw,
 • Spółek prawa handlowego i innych.

W kolejnym etapie rozbudowy modułu rolniczego planujemy stworzyć warstwy dotyczące scaleń gruntów oraz rozbudować warstwy istniejące o kolejne nowe informacje.

Zapraszamy do odwiedzin Portalu Gospodarowania Ziemią.

 

2 lata Geoportalu Województwa Łódzkiego www.geoportal.lodzkie.pl

2lataGWL_1

Z końcem września 2015 r. minęłydwa lata od uruchomienia Geoportalu Województwa Łódzkiego (GWŁ). To dobry czas na podsumowanie dotychczasowej działalności i odpowiedź na pytania: czy są użytkownicy; czy GWŁ „nie stoi w miejscu”; co dalej?

Dwa lata funkcjonowania to stały trend rosnącej popularności Geoportalu. Ilość zapytań do serwisów mapowych osiąga 3 000 000 w skali miesiąca, natomiast liczba logowań w ostatnim czasie przekroczyła 19 000 miesięcznie.

2lataGWL_22lataGWL_3

Rosnąca popularność serwisu to wynik m.in.: rozpowszechnienia informacji o Geoportalu WŁ, ale również stałej i systematycznej rozbudowy zawartości tematycznej. Aktualnie każdy z użytkowników może przeglądać mapy w 14 różnych portalach tematycznych składających się na Geoportal Województwa Łódzkiego. W momencie uruchomienia w 2013 roku modułów było 8. Aktualna lista modułów tematycznych:
•    Portal województwa
•    Portal obiektów użyteczności publicznej
•    Portal inwestora
•    Społeczeństwo obywatelskie
•    Ortofotomapa
•    Portal łowiectwa
•    Portal map glebowo-rolniczych i geologicznych
•    Portal udostępniania map
•    Polityka społeczna
•    Dotacje
•    Programy ochrony powietrza
•    Mapy historyczne Województwa Łódzkiego
•    Baza Adresowa Województwa Łódzkiego
•    Komunikacja – Łódzka Kolej Aglomeracyjna.

Oprócz rozbudowy o nowe mapy i informacje równie ważne jest utrzymywanie danych już opublikowanych w GWŁ w aktualności. Cyklicznej lub bieżącej aktualizacji podlegają m.in.: Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), działki ewidencyjne, numery adresowe i wiele innych. 2 lata funkcjonowania to także nowe funkcjonalności aplikacji mapowej.Przykłady nowych możliwości to np. wersja mobilna Geoportalu WŁ dostępna pod nazwą Baza Adresowa Województwa Łódzkiego oraz funkcja „osadzania” dowolnie skonfigurowanej mapy na własnej stronie internetowej. Kolejne nowe możliwości będą pojawiać się sukcesywnie w najbliższym roku.

Systematycznie zwiększa się również liczba współpracujących instytucji, które publikują dane w Geoportalu lub korzystają z usług sieciowych . Są to, m.in. liczne urzędy gmin publikujące głównie numery adresowe budynków a także oferty terenów inwestycyjnych, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, RCPS, COP, Departamenty Urzędu Marszałkowskiego. Dla pracowników tych instytucji zorganizowane zostały cykliczne, odbywające się 2 razy w roku szkolenia.

Popularyzacja Geoportalu WŁ wpisuje się w trend odchodzenia przez użytkowników od korzystania z map w postaci papierowej na rzecz map dostępnych on-line w Geoportalu, co znajduje odzwierciedlenie w mniejszej ilości sprzedawanych klasycznych map.

Zapraszamy do korzystania z GWŁ. Już wkrótce 2 nowe moduły tematyczne. Więcej informacji zawsze na stronie www.rsip.lodzkie.pl w zakładce Geoportal Województwa Łódzkiego oraz na Facebooku.

Geoportal Województwa Łódzkiego jest produktem projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego zrealizowanego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego.

Trasy i dworce Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w Geoportalu Województwa Łódzkiego

Zapraszamy do korzystania z nowego portalu tematycznego “Komunikacja – Łódzka Kolej Aglomeracyjna”, w którym można na tle interaktywnej mapy naszego regionu poznać zasięg działania Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) i nie tylko. Prezentowane są tam linie i dworce kolejowe ŁKA, strefy Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego; przy użyciu narzędzia Identyfikacja użytkownik może pozyskać dodatkową, opisową informację o liniach, dworcach oraz strefach.

Ponadto w portalu przedstawiono sieć drogową z wyeksponowaniem funkcjonujących autostrad, autostrady w budowie, płatnego odcinka autostrady z towarzyszącymi jej Punktami poboru opłat i Miejscami obsługi podróżnych czy dróg ekspresowych.

Portal komunikacyjny prezentuje sieć kolejową, drogową, kolejowy i autobusowy publiczny transport zbiorowy, ale również warstwę z punktami użyteczności publicznej w skład, których wchodzą m.in. obiekty administracji publicznej (urzędy gmin, sądy, prokuratury, urzędy skarbowe), jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej, jednostki policji i staży miejskiej, szpitale, podstawowa opieka zdrowotna, obiekty związane z oświatą i nauką, kulturą, sportem, świątynie czy obiekty handlowe. Prezentacja na jednej interaktywnej mapie informacji z zakresu komunikacji i obiektów użyteczności publicznej w znaczący sposób może przyspieszyć wyszukiwanie przez użytkowników informacji o położeniu celu podróży.

Informacje publikowane w Portalu pozyskane są na podstawie współpracy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną.

Zachęcamy do korzystania.

lka1 lka2 lka3

Nowinki w geodezji – Konferencja i targi INTERGEO 2015

W odpowiedzi na zaproszenie partnera regionalnego województwa łódzkiego niemieckiego Landu Badenia Wirtembergia – przedstawiciel naszego urzędu uczestniczył w konferencji INTERGEO 2015 w Stuttgarcie oraz towarzyszącym jej targom geodezyjnym (15-16.09.2015 r.).

Konferencja i targi INTERGEO to najważniejsze międzynarodowe wydarzenia z dziedziny geodezji. Podczas konferencji prezentowane były rozwiązania oraz plany na przyszłość w zakresie geodezji, geoinformacji i geomatyki.

Wskazywano również na problemy pojawiające się podczas obsługi dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych przestrzennych (Big Data). Prezentacje podczas konferencji były omawiane przez przedstawicieli niemieckich instytucji związanych z geodezją, przedstawicieli najbardziej liczących się w branży geodezyjnej firm komercyjnych oraz przedstawicieli środowisk akademickich. Konferencji towarzyszyły targi, w których uczestniczyło ponad 500 wystawców z całego świata, w tym kilka firm z Polski.  Firmy geodezyjne wystawiały swoje produkty, wśród których znalazły się teledetekcyjne bezzałogowe maszyny latające, skanery laserowe, mobilne systemy kartowania, urządzenia do fotogrametrii naziemnej, mobilne systemy kartowania wnętrz budynków, sprzęt geodezyjny, oprogramowanie do edycji danych, wykonywania analiz. Wiele produktów było testowanych podczas pokazów na wolnym powietrzu oraz halach wystawienniczych.

Z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego bardzo interesujące okazały się prezentacje niemieckich instytucji związanych z geodezją, np. Federalnej Agencji Kartografii i Geodezji, Niemieckiego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Urzędu Miasta Stuttgart. Instytucje te podobnie jak nasz urząd udostępniają w Internecie mapy za pomocą aplikacji mapowych oraz uczestniczą w pracach wynikających z zapisów Dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Podczas uczestnictwa w wydarzeniu INTERGEO 2015 została poszerzona wiedza związana z rozwiązaniami w dziedzinie geodezji i geoinformacji funkcjonującymi poza granicami Polski, zostały nawiązane kontakty z przedstawicielami wielu instytucji i firm, które mogą zostać wykorzystane w przyszłości.

3_INTERGEO4_INTERGEO10_INTERGEOZobacz więcej zdjęć na Facebooku Geoportalu Województwa Łódzkiego.

Narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Łódzkiego 2015

 

W dniach 9-10 lipca 2015r. odbyła się w Sieradzu (ośrodek na „Półboru” ul. Stawiszcze 39a,98-200 Sieradz) narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Łódzkiego dotycząca powołania Celowego Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Zostały przedstawione możliwości wykorzystania, przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na działania dotyczące zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

Zapoznano się z informacjami na temat możliwości finansowania modernizacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a tym samym zwiększenia dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno- komunikacyjnych. Zwrócono uwagę na zadania, dla których mogą zostać wykorzystane środki Unii Europejskiej, m.in. na: bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (BDOT500), bazę danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazę danych ewidencji gruntów i budynków (EGiL). Byłyby to główne zadania realizowane przez Celowy Związek Powiatów Województwa Łódzkiego.

sgik